ความสำคัญและประโยชน์ของป่าไม้มีดังนี้

1. เป็นส่วนที่สำคัญมากส่วนหนึ่งของวัฏจักร

2. ป่าช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ำ

3. ช่วยปรับสภาพบรรยากาศ

4. ป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร

5. ป่าไม้เป็นแหล่งปัจจัยสี่

6. ป่าไม้เป็นแหล่งผลิต/ผู้ผลิต

7. เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

8. เป็นแนวป้องกันลมพายุ

ช่วยลดมลพิษทางอากาศ

edit @ 28 Aug 2010 15:52:18 by สุประภา,ณัฐ,ไรฮาน

edit @ 28 Aug 2010 23:17:45 by สุประภา,ณัฐ,ไรฮาน

Comment

Comment:

Tweet