ความหมายป่าไม้

posted on 28 Aug 2010 12:27 by natmilkhan

     ป่าไม้ (Forest) หมายถึง บริเวณที่มีต้นไม้หลายชนิด ขนาดต่างๆ ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและกว้างใหญ่พอที่จะมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น เช่น ความเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำ มีสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

 

edit @ 28 Aug 2010 15:47:26 by 1. น.ส. สุประภา ล้ำเจริญทรัพย์ 2. นาย ณัฐ ดิษสกุล 3. น.ส. ไรฮาน ลาเต๊ะ

edit @ 29 Aug 2010 10:09:12 by สุประภา,ณัฐ,ไรฮาน

ตลอดเวลา 30 ปีที่ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่าการสูญเสียพื้นที่ป่าหรือพื้นที่ป่าไม้เสื่อมโทรมลง สามารถสรุปได้ดังนี้

1. การทำไม้ ความต้องการไม้เพื่อกิจการต่างๆ ขาดระบบการควบคุมที่ดี ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมุ่งแต่ตัวเลขปริมาตรที่จะทำออก โดยไม่ระวังดูแลพื้นที่ป่า ไม่ติดตามผลการปลูกป่าทดแทน

2. การเพิ่มจำนวนประชากรของประเทศ ทำให้ความต้องการจากภาคเกษตรกรรมมากขึ้น ความจำเป็นที่ต้องการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น พื้นที่ป่าไม้ในเขตภูเขาจึงเป็นเป้าหมายของการขยายพื้นที่เพื่อการเพาะปลูก

3. การส่งเสริมการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการส่งออก ทำให้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกด้วยการบุกรุกป่าเพิ่มมากขึ้น

4. การกำหนดแนวเขตพื้นที่ป่า กระทำไม่ชัดเจนหรือไม่กระทำเลยในหลายๆ ป่า การบุกรุกพื้นที่ป่าก็ดำเนินไปเรื่อยๆ กว่าจะรู้แพ้รู้ชนะป่าก็หมดสภาพไปแล้ว

5. การจัดสร้างสาธารณูปโภคของรัฐ อาทิ เขื่อน อ่างเก็บน้ำ เส้นทางคมนาคม การสร้างเขื่อนขวางลำน้ำจะทำให้สูญเสียพื้นป่า บริเวณที่เก็บน้ำเหนือเขื่อน

6. การทำเหมืองแร่ แหล่งแร่ที่พบในบริเวณที่มีป่าไม้ปกคลุมอยู่ มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดหน้าดินก่อน จึงทำให้ป่าไม้ที่ขึ้นปกคลุมถูกทำลายลง

7. ไฟไหม้ป่า

 

 

edit @ 28 Aug 2010 15:55:01 by สุประภา,ณัฐ,ไรฮาน

ความสำคัญและประโยชน์ของป่าไม้มีดังนี้

1. เป็นส่วนที่สำคัญมากส่วนหนึ่งของวัฏจักร

2. ป่าช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ำ

3. ช่วยปรับสภาพบรรยากาศ

4. ป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร

5. ป่าไม้เป็นแหล่งปัจจัยสี่

6. ป่าไม้เป็นแหล่งผลิต/ผู้ผลิต

7. เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

8. เป็นแนวป้องกันลมพายุ

ช่วยลดมลพิษทางอากาศ

edit @ 28 Aug 2010 15:52:18 by สุประภา,ณัฐ,ไรฮาน

edit @ 28 Aug 2010 23:17:45 by สุประภา,ณัฐ,ไรฮาน

การที่ป่าไม้ในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันนั้นมีอิทธิพลมาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่

1. แสงสว่าง (Light)

2. อุณหภูมิ (Temperature)

3. สภาพภูมิอากาศ (Climate)

4. ความชื้นในบรรยากาศ (Atmospheric Moisture)

5. ปริมาณน้ำฝน (Rain)

6. สภาพภูมิประเทศ (Site)

7. สภาพของดิน (Soil)

8. สิ่งมีชีวิต (Creature)

edit @ 28 Aug 2010 23:15:52 by สุประภา,ณัฐ,ไรฮาน